Pedagogisch Beleidsplan VVE 2020

Inhoudsopgave 

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Werkwijze
 3. Programma Peuterplein
 4. Kindvolgsysteem “KIJK”
 5. Taal
 6. Volgen en signaleren
 7. Groepssamenstelling
 8. Warme overdracht met Basisschool
 9. Ouderbeleid

9.1 ouderbetrokkenheid

9.2 oudercontacten

9.3 schriftelijke informatie

9.4 Oudercommissie

9.5 Ouderbijeenkomsten

9.6 klachten procedure

9.7

9.8

 1. Pedagogisch medewerkers.
 2. Pedagogisch Coach
 3. Pedagogisch Beleidsmedewerker
 4. Uitgangpunten van het ouderbeleid In een goed contact tussen
 5. De oudercommissie
 6. Personeel
 7. Deskundigheid
 8. VVE Coördinator
 9. Overlegstructuur.
 10. Samenwerking met andere belanghebbenden

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid Kinderopvang ‘t Wantij Ameland

In dit algemene Voor- en Vroegschoolse Educatie –beleidsplan (VVE) staat beschreven op welke wijze Kinderopvang ‘t Wantij uitvoering wil geven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Kinderopvang ‘t Wantij is een lokaal georiënteerde kinderopvang. We richten ons op de opvang van kinderen in Nes, Buren en omgeving. Naast kinderopvang bieden wij ook peuterspeelzaalactiviteiten, voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aan.

De uitvoering van de dienstverlening van de genoemde kinderopvang stichting valt onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door 5 leden. Het medezeggenschapsbelang van zowel ouders als medewerkers binnen de stichtingen is vertegenwoordigd in een oudercommissie.

Aan de Voor – en Vroegschoolse Educatie ligt een visie ten grondslag. Deze visie en de vertaling hiervan in doelstellingen zijn nader uitgewerkt in dit VVE-beleidsplan. 

Dit VVE-beleidsplan is bestemd voor ouders, medewerkers, stagiaires, beleidsambtenaren, onderwijskrachten en andere belangstellende. Het VVE-beleidsplan geeft de Gemeente als subsidieverstrekker inzicht in de doelstellingen en activiteiten, welke met behulp van de verstrekte subsidie kunnen worden gerealiseerd. Ouders worden aan de hand van dit VVE-beleidsplan geïnformeerd over onze visie en ons VVE-aanbod, zodat zij weten wat zij mogen verwachten. In het kader van voorschoolse educatie is het voor het basisonderwijs van belang te weten wat de peuterspeelzaal/ kinderopvang op dit terrein te bieden heeft.

Het VVE-beleidsplan is nooit af. Nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de kinderen en de begeleiding daarin, zijn voor directie, medewerkers en ouders reden om dit VVE-beleidsplan te bekijken en indien nodig aan te passen.

 1. 1.    Inleiding

Vanuit het Rijk worden in het kader van het Onderwijs achterstandenbeleid gelden beschikbaar gesteld voor Voor-en Vroegschoolse Educatie. Doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd zodanig te ondersteunen dat zij zonder of met een minimale achterstand op de basisschool kunnen starten. 

 1. 2.    Werkwijze

 Als basis voor onze VVE werkwijze wordt gewerkt met een VVE-programma KIJK dat zowel op de peuterspeelzaal als in de kinderopvang wordt gebruikt. Ter bevordering van de positieve effecten op de brede ontwikkeling van het jonge kind wordt aan alle kinderen vanaf 0 jaar, die gebruik maken van de peuterspeelzaal of de kinderopvang het programma aangeboden. Peuters met een taalontwikkelingsachterstand wordt extra ondersteuning geboden om achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen. Peuters (VVE-peuters) van de peuterspeelzaal met extra ondersteuning komen i.p.v. twee dagdelen, vier dagdelen. Deelname aan deze extra dagdelen is gratis. Alle peuters worden extra gestimuleerd, maar peuters met extra aandacht worden binnen de extra dagdelen extra gestimuleerd in hun ontwikkeling door begeleiding en door extra aandacht van de pedagogisch medewerker.

 1. 3.    Programma UK en Puk

In de Kinderopvang 't Wantij werken we met de methode Uk en Puk, via deze methode maken de kinderen spelenderwijs kennis met heel veel handelingen, begrippen, emoties en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. De VVE valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. VVE richt zich op vier ontwikkelingsgebieden:

 • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
 • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door veel voor te lezen, te zingen en veel met de kinderen te praten.
 1. 4.    Kind volgsysteem “KIJK!”

Tijdens het werken met kinderen zijn wij uiteraard ook bezig met de ontwikkeling van kinderen. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen wordt er gewerkt met KIJK!. Dit is een observatie- en registratiesysteem. Met KIJK! Volgen en registreren wij stap voor stap de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo weten we precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en kunnen daar handig op in spelen met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK!. Zo krijgt elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden passend bij elk individueel kind.

Met KIJK! volgen we specifiek de volgende onderdelen:

Cognitief

Omgaan met jezelf

Omgaan met de ander

Kleine motoriek

Grote motoriek

Taalontwikkeling

De observatielijsten worden ingevuld door de  mentoren, die het kind gedurende de meeste momenten verzorgd. Binnen de KOV hebben we drie mentoren. Samen met andere pedagogisch medewerkers worden deze ingevulde lijsten besproken.

Wij proberen hierdoor een zo goed en zo breed mogelijk beeld van een kind te krijgen. Daarnaast worden tijdens de teamvergaderingen de ontwikkelingen van diverse kinderen besproken. Zo wordt iedereen op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen.

De Ouders worden 2 x per jaar op de hoogte gebracht door middel van een oudergesprek. Tijdens de oudergesprekken komen de KIJK observatie lijsten ter sprake. In deze observatie lijsten kunt u de ontwikkeling van u kind goed zien. Als er iets niet goed gaat, wordt er een plan opgesteld hoe we voor verbetering kunnen zorgen.

 1. 5.    Taal

De speelse activiteiten lokken interactie uit waardoor een rijk taalaanbod ontstaat, zo kan er gericht ingespeeld worden op de taalontwikkeling. Door middel van pictogrammen worden thema’s in beeld gebracht, waardoor het voor het kind herkenbaar wordt. De methodiek “peuterplein” is een gecertificeerd VVE programma. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: Lezen, zingen en met kinderen praten.

 1. 6.    Volgen en signaleren

Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de meeste peuters is geen reden tot bezorgdheid, maar soms kunnen er vragen opkomen over het gehoor, het gezichtsvermogen, de motoriek, taal- en spraakontwikkeling, de opvoeding en het gedrag. Tijdige signalering van een eventuele achterstand of ontwikkelingsstoornis maakt het mogelijk om advies en hulp in te schakelen waardoor de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor hun peuter. Wanneer de ouders niets doen met het advies en geen verdere stappen ondernemen of toestemming geven tot, dan respecteren wij dat. Hierop is een uitzondering: bij een vermoeden van kindermishandeling wordt contact opgenomen met Veilig Thuis, voorheen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. 

 1. 7.    Groepssamenstelling

De Kinderopvang heeft vaste pedagogisch medewerkers. De leidster/kind ratio bedraagt 2 pedagogische medewerkers en max. 16 kinderen. De pedagogisch medewerker is eindverantwoordelijke voor het inhoudelijke aanbod, de werkwijze op de groep en het volgen van de ontwikkelingen van de peuters. De pedagogisch medewerker is ook degene die de oudergesprekken, behorend bij het kindvolgsysteem “KIJK” voert. Bij eventuele zorgen omtrent de ontwikkeling is zij verantwoordelijk voor de contacten met ouders en leidinggevende kinderopvang. Naast de medewerkers in vast dienstverband, hebben we ook wel eens een stagiaire. Op de VVE groep van 2 tot 4 jaar werken we ook met ouders als vrijwilligers. Ze hebben een VOG verklaring.

 1. 8.    Warme overdracht met basisschool

Warme overdracht wil zeggen dat alle kinderen die gebruik hebben gemaakt van een vroegschoolse voorziening binnen onze Stichting, overgedragen worden naar de groepen 1 van de Kardinaal de Jong school. De warme overdracht is vormgegeven middels het VVE traject,(Voor en Vroeg schoolse Educatie).Tijdens de overdracht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen en aangegeven of het kind binnen de peuterspeelzaal/kinderopvang extra begeleid is, het VVE traject heeft doorlopen, logopedie heeft gehad, of door een andere instantie is geholpen. De overdracht wordt vooraf gepland. De kinderen worden objectief overgedragen zonder enig vooroordeel. In het eindgesprek wordt met de ouders/verzorgers de overdrachtskaart besproken en door de pedagogisch medewerker overgedragen aan de basisschool (met toestemming van de ouders/verzorgers).

 1. 9.    Ouderbeleid

9.1 ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind, het is dan ook van belang om de ouders bij de thema’s te betrekken, zodat de doorgaande lijn thuis ook wordt gestimuleerd. Ouders worden geïnformeerd, via de nieuwsbrief, wat het thema is en wat de onderdelen zijn. Verder worden er tips aangedragen, over wat voor activiteiten er thuis gedaan kunnen worden, en welke boeken er gebruikt kunnen worden. Tevens nodigen we de ouders 1 keer per jaar uit voor een 10 minuten gesprek om de voortgang van het kind te bekijken naar aanleiding van het Kind volgsysteem “KIJK”.

9.2  Individuele contacten

Wij hechten binnen de kinderopvang veel waarde aan persoonlijk contact met de ouders. Tijdens het brengen van het kind horen wij graag als er bijzonderheden zijn voor die dag. Het bespreken van bijzonderheden in de thuissituatie of hoe een kind geslapen heeft is erg belangrijk. Onze medewerkers kunnen namelijk aan de hand van deze informatie veel beter inspelen op de behoefte van het kind. Tijdens het halen vertellen onze medewerkers graag hoe de dag is verlopen, welke activiteiten het kind heeft uitgevoerd en of er bijzonderheden zijn geweest. Deze momenten zijn erg belangrijk, ook voor de kinderen. Indien ouders een apart gesprek willen met een van onze medewerkers kan daar natuurlijk altijd een afspraak voor gemaakt worden.

Tevens hebben we 1 maal per jaar een 10 minuten gesprek. Hier zullen we de ontwikkeling van het kind bespreken naar aanleiding van de observatie van het kind volgsysteem KIJK!.

9.3  Schriftelijke informatie

Naast ons persoonlijk contact wordt er per kind een boekje bijgehouden met belangrijke informatie. Voor de kinderen van 0 tot 18 maanden zullen de leidsters alle informatie inschrijven m.b.t. de voedings/eetmomenten en de slaapmomenten. Tevens zullen wij er 4 x per jaar er voor zorgen dat alle ouders een algemene nieuwsbrief ontvangen. Hierin staat alle informatie die voor ouder van belang kunnen zijn. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, informatie over pedagogische zaken, de oudercommissie, personele veranderingen, verjaardagen, festiviteiten, activiteiten enz.

9.4  Oudercommissie

De oudercommissie is vanaf 2018 opgestart. De doelstelling van een oudercommissie is:

• De belangen van de kinderen en de ouders van de Kinderopvang Wantij waar de  oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

• Het behartigen van de belangen van de ouders van Kinderopvang ‘t Wantij bij het bestuur en middels de oudercommissie.

9.5  Ouderbijeenkomsten

We houden 1 maal per jaar een ouderbijeenkomst. Hierover worden ouders tijdig op de hoogte gebracht d.m.v. de nieuwsbrief en/of per e-mail.

9.6  Klachtenprocedure

Het is voor ouders/verzorgers geen kleinigheid om hun kostbaarste bezit tijdelijk uit handen te geven en het vertrouwen te hebben dat begeleiding van hun kind goed gebeurt. Voor de leidster is de zaak om te trachten één en ander naar ieders tevredenheid te volbrengen. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen leidster en ouder/verzorger of dat bijvoorbeeld een ouder/verzorger niet helemaal tevreden is over de gang van zaken om wat voor reden dan ook. Ervan uitgaande dat een leidster sociaalvaardig is, zal zij voldoende tact en inlevingsvermogen bezitten om hier goed mee om te gaan. Het gaat namelijk om kinderen. Meestal ontstaat een klacht wanneer de communicatie moeizaam verloopt. Het behoort tot de taak van de organisatie om de communicatie weer op gang te brengen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klacht serieus genomen wordt en dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt. Het liefst door degene die in de eerste instantie bij de klacht betrokken is. 

Wanneer een ouder/verzorger een klacht heeft over de wijze waarop een leidster het kind behandeld, dient de ouder/verzorger de klacht eerst bij de desbetreffende leidster neer te leggen omdat zij degene is die bij machte zou moeten zijn om een oplossing aan te dragen. Kunnen zij echter niet tot overeenstemming komen, dan kunnen de leidster en/of de verzorger zich wenden tot de leidinggevende en vervolgens tot het bestuur.

Wil men niet deze procedure volgen dan kan er ook van een klachtenformulier gebruik gemaakt worden en dit formulier komt vervolgens bij het bestuur terecht en deze neemt vervolgens contact op met ouder(s)/verzorger(s). Eventueel kan de klacht bij de klachtencommissie voorgelegd worden. Ook kunnen ouders rechtstreeks een klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Peuterspeelzalen en Kinderopvang waar kinderopvang het Wantij bij geregistreerd staat. Meestal vinden er dan een of meerdere gesprekken plaats en wordt het probleem naar ieders tevredenheid opgelost. 

Zie ook het “Klachtenprotocol” 

9.7  Recht op privacy

Ouders/verzorgers kunnen verzekerd zijn van het feit dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De speelzaal registreert een aantal gegevens van het kind dat van belang is voor een goede opvang of die worden vereist door de GGD. Deze gegevens worden door de ouders/verzorgers ingevuld op het aanmeldingsformulier. Hierbij gaat het om informatie met betrekking tot bijvoorbeeld: huisarts, telefonische bereikbaarheid op het werk en privé en een noodadres.

9.7  AVG

Ook binnen de KOV Wantij hanteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De kind gegevens bewaren wij 5 jaar. Foto- en videomateriaal gebruiken wij niet voor derden. Ook versturen wij via het internetmedium geen foto’s aan ouders. Wij zullen 3 keer per jaar een foto maken van het kind en deze foto’s laten wij ontwikkelen en geven de foto’s aan de ouders mee de foto’s komen niet op de computer en worden op het fototoestel gelijk gewist.

10  Pedagogisch medewerkers.

Wanneer het betrekking heeft op opvoedingsondersteuning heeft de pedagogisch medewerker een verwijzende taak en kunnen een rol spelen bij het tot stand brengen van een aanbod van opvoedingsondersteuning. Ten aanzien van signalering van een taalontwikkelingsachterstand bij een peuter worden de ouders betrokken.

11  Pedagogisch Coach

De pedagogisch coach is gericht op het verbeteren van de pedagogisch kwaliteit van onze stichting en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelingsproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

Beschikbare uren voor coaching in het jaar 2020 zijn, 30 uur per jaar (2.5 uur per maand).

Dit is volgens de regels van(www.ratio.nl/rpb)

De coach zal met de pedagogisch medewerkers een coaching plan opstellen passend binnen de uren die ze hiervoor heeft. Bij ’t Wantij kijken we als team naar een gezamenlijk doel die past in het beleid van ’t Wantij en daar naast werkt iedereen aan zijn individuele doel. Dit kan betrekking hebben op het team doel of de doel vraag kan betrekking hebben op de pedagogisch medewerker zelf.

De pedagogisch coach wordt gecoacht door de pedagogische beleidsmedewerker die ook in het bezit is van de het diploma als pedagogisch coach. Zij heeft hier 5 uren per jaar voor kijkend naar de FTE van de coach.

Elk individueel coaching plan wordt met een POP plan vastgelegd. ( zij bijlage) Dit wordt met een sleutel vergrendeld op de computer. Het coaching plan blijft bij de coach en de pedagogisch medewerker. Tenzij de coaching vraag buiten het bereik van de coach ligt, zal zij doorverwijzen naar derden. Ook als er scholing gewenst is zal de coach dit oppakken met de beleidsmedewerker.

De ouders weten via het beleidsplan en nieuwsbrief dat er vanaf september 2019 een coach is aangesteld en wat het doel van de coach is binnen onze kinderopvang.

12  Pedagogische Beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren van het pedagogisch beleid binnen kinderopvang  ’t Wantij. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De uren van de beleidsmedewerker worden naar eigen inzicht binnen de kaders ingezet.

Beschikbare uren voor beleidsmedewerker 2020 zijn: 50 uur per jaar (4,1 uur per maand)

Tijdens iedere vergadering behandelen we een stuk van het Pedagogisch beleidsplan.

Zodat we allemaal weten waar we over praten en de neuzen dezelfde kant op hebben.

Als er een verandering is het beleidsplan laten we dit weten via de nieuwsbrief weten en verwijzen we je door naar beleidsplan. Huisregels, richtlijnen en protocollen worden mee verstuurd.

Het VVE beleid houdt de beleidsmedewerker goed bij. Als er regels in de wetgeving veranderen is de beleidsmedewerker hiervan op de hoogte en zal dit meenemen in de uitvoering.

De pedagogische beleidsmedewerker is ook als coach geschoold en zal de taak op zich nemen om de pedagogische coach te coachen. Dit gaat om 05.FTE per jaar. Er worden hiervoor 5 uren per jaar voor gerekend.

13  Uitgangpunten van het ouderbeleid In een goed contact tussen

Pedagogisch medewerker en ouder is er wederzijds vertrouwen in elkaar, een vertrouwensband. Kinderopvang ’t Wantij hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

• Doel dat alle ouders zich thuis voelen op de locatie.

• Aan de hand van het kindvolgsysteem “KIJK!” krijgen ouders 1 x per jaar een oudergesprek hoe de ontwikkeling van hun peuter verloopt.

• Ouders krijgen voldoende gelegenheid om hun wensen en hun kritiek over te brengen.

• Ouders hebben voldoende invloed op de uitvoering.

• Ouders kunnen advies krijgen ten aanzien van de ontwikkeling, verzorging en opvoeding.

Wat kan de ouder van een pedagogisch medewerker verwachten en wat verwacht de pedagogisch medewerker van de ouder;

• Een open contact, omdat dit de basis legt voor de ontwikkeling van de peuter.

• Betrokkenheid, zij delen de zorg en de opvoeding.

• Respect voor de werkwijze, medewerking en erkenning van regels en grenzen die er zijn. Het contact tussen de ouder en de pedagogisch medewerker betreft altijd zaken die te maken hebben met de eigen peuter. Dit betekent dat er geen informatie gegeven wordt over andere peuters.

• Respect voor eigen taal.

• Bij kinderen met een taalontwikkelingsachterstand wordt verwacht dat de ouder in de thuissituatie de peuter extra begeleid. De ouder krijgt uitleg om met de peuter bij ieder VVE- thema de woordenschat met bijbehorende pictogrammen thuis door te nemen.

• Evaluatie met de ouder na sluiting van het thema.

De contacten tussen ouder en de pedagogisch medewerker krijgen vorm door:

• Korte gesprekken tijdens het brengen en halen.

• Oudergesprek.

• Ouderavond.

• Op afspraak.

14  De oudercommissie

Naast de eerder beschreven mogelijkheden om contacten met de pedagogisch medewerkers en/of stichting Wantij te hebben is deelname aan een oudercommissie een andere mogelijkheid. De doelstelling van een oudercommissie is:

• De belangen van de kinderen en de ouders van de Kinderopvang Wantij waar de  oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

• Het behartigen van de belangen van de ouders van Kinderopvang ‘t Wantij bij het bestuur en middels de oudercommissie.

15  Personeel

Kinderopvang ‘t Wantij hecht veel waarde aan goed en bovenal gekwalificeerd personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook goed in de zin van enthousiast en gemotiveerd. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Ouders mogen verwachten dat hun kinderen op een deskundige en vriendelijke wijze worden begeleidt.

16  Deskundigheid

 Conform de geldende wet- en regelgeving voldoet pedagogisch medewerkers van de kinderopvang aan de vastgestelde opleidingseisen. De pedagogisch medewerkers werkend in de peutergroepen en de kinderopvang zijn gecertificeerd voor het voeren van de methode “Peuterplein”. Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van iedere functie, zijn vastgelegd in een functieomschrijving. Regelmatig worden medewerkers bijgeschoold op zowel pedagogisch gebied als ook op hun vaardigheden m.b.t. communicatie, BHV, enz. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang worden structureel geschoold om m.n. het VVE beter vorm te kunnen geven op het gebied van taalontwikkeling.

17   VVE Coördinator

Deze taak wordt uitgevoerd door de pedagogisch beleidsmedewerker. In het kader van de aan Stichting ‘t Wantij toegekende subsidie is er ruimte voor de uitvoering van coördineerde taken in het kader van het verbeteren van het huidige VVE-beleid. Bij geen subsidie voert de pedagogisch beleidsmedewerker dit in passende uren uit.

De VVE-coördinator: Heeft periodiek contact met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts (CJG) van het consultatie bureau om kinderen die door hen geïndiceerd zijn voor VVE op de kinderopvang in beeld te krijgen. Legt contact met ouders van wie de kinderen met indicatie voor de peuterspeelzaal en VVE niet aangemeld zijn voor de peuterspeelzaal /VVE. Spreekt huisbezoek af om beeld te krijgen van de situatie en de motivatie. Stimuleert en motiveert de ouders tot plaatsing in het belang van het kind op de peuterspeelzaal in verband met taal- en mogelijke andere ontwikkelingsachterstanden.

Houdt ontwikkelingen op het terrein van VVE bij en zorgt ervoor dat deze informatie ook binnen de stichting via de daarvoor verantwoordelijke functionarissen bekend wordt gemaakt. Levert input t.a.v. VVE-beleid van de stichting en draagt zorg voor afstemming van het VVE beleid binnen de kinderdagopvang. Geeft op basis van de overdrachten aan de basisschool punten aan voor het verbeteren van de doorgaande lijn van de voor- en vroegschoolse educatie.

Neventaken: De VVE-coördinator: Heeft door periodiek contact met de pedagogische medewerker om in beeld welke kinderen die verwezen zijn ook daadwerkelijk aangemeld en geplaatst zijn op de peuterspeelzaal en voor hoeveel dagdelen. Heeft contact met medewerkers kind planning van Kinderopvang ‘t Wantij over beschikbaarheid van plaatsen.

18  Overlegstructuur.

We vergaderen 4 keer per jaar met het gehele team.

19  Samenwerking met andere belanghebbenden

Gemeente Ameland:

Kinderopvang ’t Wantij is een registreerde organisatie in de Gemeente Ameland. Middels de subsidierelatie voor het peuterspeelzaalwerk, als ook het VVE-aanbod, is er sprake van een samenwerking tussen Gemeente en Kinderopvang ’t Wantij.

 Daarnaast is de samenwerking ook gebaseerd op een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van beide organisaties. Kinderopvang ’t Wantij voldoet aan de wet- en regelgeving voor. De Gemeente heeft een toezichthoudende taak t.a.v. de omvang, de kwaliteit en het functioneren van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Gemeente heeft het toezicht op de kwaliteit gedelegeerd aan de GGD. Jaarlijks worden de kinderopvang en peuterspeelzaal van Kinderopvang Ameland geïnspecteerd. Het inspectierapport is openbaar; indien tekortkomingen worden geconstateerd, heeft de Gemeente een handhavende verantwoordelijkheid

Het basisonderwijs: De overdracht van peuterspeelzaal, kinderopvang naar de basisschool middels een warme overdracht en de overdrachtskaart.

Contact met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts (CJG): De VVE-coördinator heeft periodiek contact met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts (CJG) van het consultatie bureau om kinderen die door hen geïndiceerd zijn voor VVE op de peuterspeelzaal in beeld te krijgen.

Buren Ameland, oktober 2020

Wilbranda van Bavel