Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Wantij

 

INHOUDSOPGAVE: 

 

1.     Pedagogische doelstelling

2.     Pedagogisch beleid

2.1   Emotionele veiligheid

2.2   De ontwikkeling van de kinderen

2.3   Normen en waarden

2.4   Omgang met zieke kinderen

2.5   Vaccinatie

2.6   Observaties en signaleren

2.7   Scholing personeel

2.8   Uitstroom richting basisonderwijs

3.     Plaatsing

3.1   Groepsindeling en personeel

3.2   Intakegesprek

3.3   Vierogenprincipe

3.4   Achterwachtregeling

3.5   Drie-uursregeling

3.6   Wennen op kinderopvang ’t Wantij

3.7   Afspraken betreffende halen en brengen

3.8   Mentor

3.9   Vastegezichtscriterium

3.10 VVE

3.11 Ruilen en extra afname

4.    De dagelijkse gang van zaken

4.1   Onze dagindeling

4.2   Slapen en rusten

4.3   Spelen en activiteiten

4.4   Uitstapjes

5.     Voeding

5.1   Eet- en drinkmomenten  

5.2   Diëten en allergieën

5.3   Feesten en traktaties

6.     Verschonen, toiletgang en zindelijkheid

7.     Peuterspeelzaal

7.1   Doelstelling

7.2   Ochtend ritme

8.     BSO

8.1   Doelstelling

8.2   Dagritme

8.3   Kindplaatsing

9.     Ouders en verzorgers

9.1   Individuele contacten

9.2   Schriftelijke informatie.

9.3   Oudercommissie

9.4   Ouderbijeenkomsten

9.5   Klachtenprocedure  

9.6   Recht op privacy

9.7   AVG

 

10.     Indeling van onze ruimtes

10.1   Werken met hoeken

11.    Risico-inventarisatie

11.1  Bedrijfshulpverlening

11.2  Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid

12.    Samenwerkende instanties

12.1  Plaatselijke basisscholen

12.2  JGZ (Jeugdgezondheidszorg)

12.3  GGD, zaterdag en Verwijsindex

12.4  Veilig Thuis

13.    Organisatie  

13.1  Bestuur   

13.2  Overlegvormen 

14.    Pedagogische beleidsmedewerker/ coach

14.1  Pedagogische beleidsmedewerker

14.2  Pedagogische coach

15.   Tot slot 

1. Pedagogische doelstelling

 

“De stichting heeft tot doel ten behoeve van kinderen in het werkgebied van de stichting (Dorpshuis ‘t Wantij): 

 

 • Het bevorderen van de ontwikkeling van deze kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.
 • Het creëren van een thuis basis voor kinderen.
 • Het mentorschap wordt gewaarborgd. We willen zo weinig mogelijke wisseling van leidster voor de kinderen.
 • Zoveel mogelijke gebruik maken van buiten activiteiten.
 • We bieden activiteiten aan, passend bij de verschillende doelgroepen.
 • Vast gezichtscriterium.

 

Het behalen van deze doelstelling kan vanuit verschillende oogpunten gerealiseerd worden. 

Wij gaan uit van het oogpunt dat ieder kind uniek is, waarbij zijn/haar ontwikkeling verloopt in fases die gevoelige perioden kent. Daarbij is een kind van nature actief en heeft de drang om op ontdekking uit te gaan en alles zelf te willen doen. Een kind beschikt over innerlijke krachten, een sterke drijfveer is de drang naar zelfstandigheid. 

We willen een dagelijkse structuur bieden in huiselijke sfeer op de KOV. Op de ochtend van de peuterspeelzaal worden de kinderen gestimuleerd om actief deel te nemen aan de passende activiteiten die geboden worden.

De omgeving moet prikkels bieden zodat het kind zelf op verkenning gaat. Een goed ‘voorbereide omgeving’ komt tegemoet aan de behoefte en activiteit van een kind. Het nodigt daardoor uit tot verkenning en onderzoek, geeft het kind de kans om in vrijheid te experimenteren. Een pedagogisch medewerker moet goed observeren en inspelen op de behoefte en interesse die het kind aangeeft. Bijzonderheden in de ontwikkeling worden door de pedagogische werkers gesignaleerd en met de ouders besproken.

Het is tevens van belang om kinderen niet te veel te wisselen met verschillende leidsters. We werken met mentors binnen de KOV zodat de ontwikkeling van ieder kind goed in beeld is, zo kunnen we inspelen op de behoefte van het kind.

We hanteren het principe het vaste gezichtscriterium op de gehele KOV.

 

Vertaling naar de praktijk:

Groepsruimte

De ruimte prikkelt het kind zodat het zelf op verkenning gaat. Het meubilair is aangepast aan kinderniveau en alles ziet er goed verzorgd uit. Alles heeft een vaste plek. Het kind moet er zich veilig kunnen voelen. De werkstukken van de kinderen zijn overal uitgestald, vanzelfsprekend is de groepsruimte rookvrij. We hebben voor alle leeftijden verschillende hoeken gecreëerd binnen ‘t Wantij.

We hebben een babyhoek voor kinderen van 3 maanden tot 18 maanden, een peuter- en kleuterhoek. De ruimte is ook gemaakt voor BSO kinderen, ook die worden geprikkeld door de ruimte. Er staat een kinderspeelhuis, waar een baby niet op kan klimmen maar een 4 of 5 jarige wel.

 

Spelmateriaal:

Het spelmateriaal waarmee wordt gewerkt staat uitnodigend in lage open kasten en past bij de ontwikkelingsfase van het kind. Bij de keuze van het spelmateriaal wordt aandacht besteed aan de grove motoriek zoals rennen, klimmen, fietsen, balspellen etc. Ook voor de fijne motoriek, zoals knutselen, puzzelen, prikken, is voldoende aanbod. Elk materiaal heeft een specifiek doel en ziet er goed verzorgd uit. Het spelmateriaal past bij de leeftijd van het kind. Zo hebben we een speelkaart voor de peuters en aparte knutselkasten voor de verschillende doelgroepen. De materialen die we hebben zijn prikkelend en uitnodigend om te doen voor de kinderen. Het buiten speelgoed is ook voor verschillende leeftijden.

 

Dagindeling

Er is een afwisseling van groeps- en individuele activiteiten. Op vaste momenten is er gelegenheid om samen te eten, drinken, zingen en te vertellen. Daarnaast is er ook veel gelegenheid om individueel bezig te zijn; alleen spelen met het materiaal, boekjes bekijken, verven etc. Verder worden er tijdens de seizoenen met verschillende thema’s gewerkt hierbij te denken aan bijv. Lente, herfst, Sinterklaas, kerst etc. 

Kinderen tot 1 jaar proberen we zoveel mogelijk mee te laten draaien in het ritme van thuis. Vanaf 1 jaar draaien ze mee in ons vast dagprogramma. Zo vinden we het belangrijk om met z’n allen de dag af te sluiten.  Om 16.00 uur eten we met alle kinderen van 0 tot 12 jaar een cracker.

 

Regels

Zowel activiteit als concentratie is belangrijk, regels dienen om dat te bevorderen; geen ruzie te maken, binnen niet rennen, elkaar niet storen. Kinderen leren rekening houden met de behoeften en rechten van een ander. Opruimen gebeurt altijd samen met de kinderen: samen rommel maken, samen (spelenderwijs) opruimen. Omdat ’t Wantij verschillende leeftijden heeft één groep, zijn regels erg belangrijk.

 

Houding leidster

De pedagogisch medewerker praat, leest en vertelt veel, zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Ze beweegt zich rustig en drukt zich exact uit. Ze brengt geduld en respect op voor de behoeften van de kinderen. De leidster bereidt de omgeving voor, observeert de kinderen en signaleert de bijzonderheden. Zij is zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie heeft. 

Omdat het één groep is moet je je als pedagogisch medewerker soms dubbel inzetten. Er zijn baby’s aanwezig die je activiteiten of rust aanbiedt, maar er zijn ook BSO kinderen die geprikkeld willen worden.

 

Rol ouders

De pedagogisch medewerkers adviseren ouders en maken ze attent op de gevoelige periode waarin hun kind verkeert. 

De ouders worden actief betrokken bij hun kind op de speelzaal. Enerzijds door middel van de gesprekjes bij het halen en brengen van de kinderen en anderzijds door gerichte oudergesprekken wanneer de situatie c.q. ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geeft. Naast de gesprekjes bij halen en brengen van de kinderen wordt de mogelijkheid geboden om naar behoefte individuele gesprekken met de leidsters te plannen op een ander tijdstip. Wanneer hier aanleiding voor is gebeurt dit ook op initiatief van de leidsters zelf. 

Eénmaal per jaar nodigen we de ouders uit voor een ouderavond. Tijdens deze ouderavond bespreken we hoe het met hun kind gaat op de opvang. Als er vragen zijn vanaf de kant van de ouders kunnen deze altijd gesteld worden. Tevens hanteren wij het KIJK kindervolgsysteem. Aan de hand van observaties laten wij aan de ouders zien hoe de ontwikkeling van het kind verloopt.

 

2. Pedagogisch beleid

2.1 Emotionele veiligheid

De basis van al het handelen van onze vaste leidsters is het bieden van een gevoel van

veiligheid aan de kinderen. Wij zullen zorgvol omgaan met de emoties van de kinderen door begrip te tonen en troost te bieden. Verder zullen wij de scheiding van thuis altijd zo goed mogelijk proberen op te vangen met een afscheidsritueel. Een vertrouwensrelatie is voor kinderen onmisbaar. Ook hechten wij veel waarde aan ritme, regels en vaste rituelen omdat deze ervoor zorgen dat kinderen zich zeker voelen. Een veilige omgeving, persoonlijk contact en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Dit gevoel zal bijdragen aan de emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

 

2.2 De ontwikkeling van de kinderen

Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend in de

begeleiding van de kinderen.

Wij stimuleren kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals:

 • Lichamelijke ontwikkeling ( bijv. leren lopen)
 • Cognitieve ontwikkeling/verstandelijke ontwikkeling ( bijv. ruimtelijk inzicht)
 • Taalontwikkeling (bijv. leren praten)
 • Emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor zichzelf)
 • Sociale ontwikkeling (bijv. respect voor elkaar en goed samenspel)
 • Zintuiglijke ontwikkeling (bijv. ooghand coördinatie)

 

Al deze ontwikkelingsgebieden komen vaak aan bod. Kinderen zijn de hele dag bezig om zich te ontwikkelen op allerlei vlakken. Wij richten ons gedurende de dag zoveel mogelijk op het stimuleren van de kinderen. Kinderen geven zelf aan op welk niveau ze zitten en waar ze aan toe zijn. Stimuleren van de grote motoriek doen wij bijvoorbeeld door lopen en rennen, fietsen, klimmen, kopje duikelen, rollen etc.

Stimuleren van de fijne motoriek gebeurt o.a. door tekenen, rijgen, verven, kleien, prikken, knippen, scheuren, scheer schuimen en plakken.

Wij accepteren kinderen tijdens alle activiteiten zoals ze zijn en geven hun vertrouwen in hun eigen vermogen.

Ook besteden wij gedurende de dag veel aandacht aan de zelfstandigheid van de kinderen. Wij doen dit door kinderen zoveel mogelijk alles zelf te laten proberen (aankleden, eten, drinken etc.). Ook stimuleren wij de zelfstandigheid door het geven van kleine opdrachtjes en door kinderen zelf beslissingen te laten nemen m.b.t. activiteiten die plaatsvinden binnen de groep. Een positief zelfbeeld is hierbij echter van groot belang en wij zullen de kinderen dan ook bewust laten merken dat we trots op hen zijn.

Om kinderen te stimuleren in hun taalgebruik maken wij gebruik van verschillende boekjes, memory, lotto, peuterdomino en kwartetspelletjes. Ook doen we verschillende kringactiviteiten waarbij de spraak van kinderen op een speelse manier wordt geactiveerd.

Om de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren bieden wij veelsoortige

materialen aan zoals: puzzels, duplo, insteekmozaïek, vormenplankjes en kleurenspelletjes.

Ook dit ontwikkelingsgebied komt veelal voor in de gezamenlijke kringactiviteiten.

Ook voelen, ruiken, luisteren en proeven gaat bij kinderen de hele dag door. Deze zintuigen stimuleren wij door de kinderen in contact te brengen met water, vingerverf, klei en muziek.

Tijdens de maaltijden worden de smaak- en reukontwikkeling gestimuleerd. De ooghand coördinatie wordt bevorderd met de volgende materialen: verschillende constructiematerialen, kralen, hamertje tik etc.

Luisteren oefenen wij door verhaaltjes, kringgesprekken, woordspelletjes, opdrachten en door het zingen van liedjes.

De groepen hebben bij ons een belangrijke functie wat betreft de sociale

ontwikkeling van de kinderen. Kinderen maken deel uit van een grote samenleving. Binnen de groep kunnen zij echter ''oefenen'' in een kleine samenleving. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Het kennismaken met volwassenen en andere kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep.

In de groep worden deze sociale vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar helpen, samen speelgoed opruimen, samen eten, samen spelen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen.

Door kinderen deze activiteiten dagelijks samen te laten doen, versterken we het sociaal

gevoel. Verder stimuleren we dit door groepsspelletjes te doen die hier speciaal op zijn

gericht. Ook laten wij kinderen kennis maken met andere normen en waarden. We doen dit o.a. door erover te praten, te lezen of dingen uit te beelden.

 

Verder werken we met peuterplein binnen ’t Wantij. Via deze methode maken de kinderen spelenderwijs kennis met diverse thema’s zoals de jaargetijden, water, je lichaam en familie.

Taal, motoriek, muziek en voorbereidend rekenen: met Peuterplein stimuleer je de peuters in hun ontwikkeling. Een gevarieerd aanbod dat voldoet aan de VVE-richtlijnen. 

2.3 Normen en waarden

Het eigen maken van normen en waarden is voor de morele ontwikkeling van kinderen erg

belangrijk. Zowel binnen als buiten de groep zullen zich op dit gebied veel leermomenten

voordoen. (bijv. pijnlijke en verdrietige situaties, ruzies of een maatschappelijke gebeurtenis).

Door de reacties van onze medewerkers op bepaalde situaties, leren kinderen wat wel en wat niet goed is. Wij hechten dan ook veel waarde aan een juiste voorbeeldfunctie. Door in vergaderingen met elkaar te praten over een gebeurtenis/situatie kom je dichter bij elkaar en heb je het over de normen en waarden.

 

2.4 Omgang met zieke kinderen

Wij verwachten van ouders dat onze medewerkers worden geïnformeerd bij ziekte van een

kind en/of (eerder) toegediende medicatie. Als het kind medicatie mee heeft naar kinderopvang, moeten de ouders hiervoor een handtekening zetten.

Mocht het nodig zijn dan zullen wij contact opnemen met de GGD. (bijv. in geval van een besmettelijke ziekte)

Alle ouders zullen, bij besmettelijke ziektes, direct op de hoogte worden gebracht. Ouders

kunnen dan extra alert zijn bij hun eigen kinderen.

Mocht een kind niet lekker in zijn vel zitten of een lichaamstemperatuur hebben boven de

38,5 dan zullen wij te allen tijde contact opnemen met de ouders. Dit is noodzakelijk omdat het personeel niet adequaat genoeg is opgeleid om dergelijk zieke

kinderen te verzorgen maar ook omdat er onvoldoende tijd is om een ziek kind de verzorging

te kunnen geven die het nodig heeft In overleg met de medewerkers van ´t wantij en eventueel de GGD wordt bepaald of u kind wel of niet naar de opvang mag als die een besmettingsrisico opleveren voor andere kinderen. Daarnaast willen wij het risico op besmetting naar andere kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

2.5 vaccinatie

We hanteren de regels van GGD Nederland. In het beleid van de GGD Nederland staat dat het niet wettelijke is verplicht om aan het rijksvaccinatieprogramma deel te nemen. Tijdens het intake gesprek wordt de vraag gesteld of ze hun kindje hebben laten inenten. Ouders zijn dit dan ook verplicht om dit ook aan de kinderopvang te laten weten, vervolgens wordt dit op het intakeformulier meegenomen. Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op kinderopvang

't Wantij heersen, zorgt de pedagogisch leidster er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook informeert de kinderopvang de ouders dat er een kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die ouders moeten nemen.

 

2.6. Observeren en signaleren

Tijdens het werken met kinderen zijn wij uiteraard ook bezig met de ontwikkeling van kinderen. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen wordt er gewerkt met KIJK!.

KIJK! is een observatie- en registratiesysteem. Met KIJK! volgen en registreren wij stap voor stap de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo weten we precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en kunnen daar handig op in spelen met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK!. Zo krijgt elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden passend bij elk individueel kind.

Met KIJK! volgen we specifiek de volgende onderdelen:

Cognitief
Omgaan met jezelf

Omgaan met de ander

Kleine motoriek

Grote motoriek

Taalontwikkeling

De observatielijsten worden ingevuld door de mentoren, die het kind gedurende de meeste! momenten verzorgen. Binnen de KOV hebben we drie mentoren. Samen met andere pedagogisch medewerkers worden deze ingevulde lijsten besproken.

Wij proberen hierdoor een zo goed en zo breed mogelijk beeld van een kind te krijgen. Daarnaast worden tijdens de teamvergaderingen de ontwikkelingen van diverse kinderen besproken. Zo wordt iedereen op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen.

Mochten wij bepaalde bijzonderheden signaleren, dan bespreken wij deze uitvoerig binnen het team. Zodra wij een duidelijk beeld hebben, bespreken wij onze bevindingen met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek worden eventuele actiepunten in kaart gebracht. Indien de situatie externe hulp vereist, zullen wij ouders doorverwijzen naar een instantie die hen verder kan begeleiden, zoals het consultatiebureau.

 

2.7 Scholing personeel

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen. Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.

Binnen kinderopvang  ‘t Wantij zijn er 3 leidsters met een pedagogisch niveau 3 diploma, 2 pedagogische medewerkers met een niveau 4 diploma en 2 met een HBO diploma. Deze krachten zorgen samen voor een variatie van kennis! Deze veelzijdigheid aan kennis zetten wij dan ook elke dag in om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Alle pedagogische medewerkers hebben de Taaleis 3F goed afgerond.

Vanaf juli 2019 hebben we twee HBO coaches binnen de kinderopvang.

Daarnaast is de kinderopvang geabonneerd op een aantal vakbladen o.a.  BoinK en het Management tijdschrift Kinderopvang.

 

2.8 Uitstroom richting basisonderwijs

De kinderen binnen onze kinderopvang worden voorbereid op hun overgang naar de basisschool. Meestal maken de kinderen die naar de kinderopvang gaan ook gebruik van de peuterspeelzaal. Tijdens de peuterspeelzaalperiode leren ze bepaalde vaardigheden om de overgang soepel te laten verlopen. Zoals luisteren, creatieve activiteiten, samen spelen etc. De peuterspeelzaal zal ook met kinderopvang evaluatie hebben hoe het met de peuter gaat.

 

3.  Plaatsing

3.1 Groepsindeling

Binnen KOV ’t Wantij  hebben wij gekozen om te werken met 1 groep; met maximaal 16 kinderen. De leeftijd van de kinderen is van 0 tot 12 jaar. Omdat er zoveel verschillende leeftijden zijn, kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze leren samenwerken en elkaar te helpen. Ook zullen de broertjes en zusjes met elkaar in dezelfde groep zitten.

De beroepskracht-kindratio (BKR) geeft aan hoeveel kinderen één pedagogisch medewerker mag opvangen. Dat aantal hangt af van de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep. Binnen de kinderopvang hanteren we de nieuwe BKR regels kinderopvang en BSO.

We werken met 1 pedagogisch medewerker op 3 baby’s. De BSO kinderen worden als een driejarige gerekend omdat we een gecombineerde groep zijn. Ook hanteren we de regels van de pedagogische coach.

Binnen de opvang hanteren we het vaste gezichtencriterium. We zijn kleinschalig en werken met 1 groep en een klein team.

 

3.2 Intake gesprek

Zodra de ouder het kind via de mail zich heeft aangemeld bij ons op kinderopvang ’ t Wantij zullen wij gaan kijken of er plaats is binnen de KOV. Zoja, dan nodigen wij de ouder uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en KOV ‘t Wantij. Verder wordt er verteld aan de ouders dat het kind gekoppeld zal worden aan een mentor. Dit houdt o.a.in dat dezelfde mentor altijd als aanspreekpunt zal dienen voor hun kindje, tijdens het intake gesprek zullen we dit verder toelichten. Behalve het feit dat de ouder geïnformeerd wordt over alle zaken die met de verzorging van het kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouder goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Ter ondersteuning wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in de kinderopvang. Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderopvang verwachten en wat verwacht de kinderopvang van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord zijn na het intakegesprek.

 

3.3 Vierogen-principe

Binnen kinderopvang ’t Wantij werken wij volgens het verplichte vierogen-principe. Dit wil letterlijk zeggen, dat er altijd 4 ogen aanwezig zullen zijn in de kinderopvang. Daarnaast zijn onze ruimtes voorzien van camera’s en doorkijk-ramen, waardoor we constant een directe blik kunnen werpen in de andere ruimtes en de daarbij horende slaapkamer.

Er wordt gestreefd naar meer dan 1 pedagogisch medewerker op de groep. Als er door een laag kind-aantal maar 1 pedagogisch medewerker is wordt er gebruik gemaakt van audiovisuele middelen. Zo is er een babyfoon met camera in het slaapvertrek.

Als we een uitje hebben zullen we altijd met zijn tweeën op pad gaan. Bij meerdere kinderen gaan er ook altijd meerdere pedagogisch medewerkers mee.

Vanaf de groepsruimte is het buitenspeelterrein overzichtelijk en houdt de pedagogisch medewerker die binnen is mede toezicht op het buitenspelen.

Tijdens de haal- en brengmomenten in kinderopvang ’t Wantij komen voortdurendouders/verzorgers binnen om de kinderen op te halen en te brengen. Zo krijgt de pedagogisch medewerker zeker niet de kans zich alleen af te zonderen met 1 of meerdere kinderen.

Binnen de kinderopvang en BSO werken we met protocollen. Zo ook protocol over misbruik, een voorbeeld hiervan is dat de kinderen de deur open laten van toilet.

 

3.4 Achterwacht regeling

Binnen kinderopvang ’t Wantij geldt het 4 ogen principe. We mogen drie uur per dag beroepskracht-kind ratio afwijken. Als we afwijken van kind ratio en er is 1 beroepskracht aanwezig op de groep dan is er een beheerder aanwezig in het pand.

In het geval van calamiteiten tijdens de opvangtijden is de achterwacht binnen 10 minuten aanwezig op de kinderopvang. Als de achterwacht is gebeld bel je hierna de pedagogisch medewerker die kan invallen en die is er vervolgens binnen 15 minuten.

De lijst met de namen en telefoonnummers van de achterwachten hangen op het infobord.

 

3.5 3-uursregeling

Voor de flexibiliteit binnen de kinderopvang maken wij gebruik van de 3-uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de beroepskracht-kindratio is ver

. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de beroepskracht-kindratio is vereist. Dit kan alleen bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, dan kan er worden afgeweken van beroepskracht-kindratio.

In de pauzeperiode tussen 13.00 tot 14.00 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de medewerkers beurtelings hun pauze. Gedurende deze slaap- en pauze tijd is het mogelijke dat minder pedagogische medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogische medewerker/ kindratio is vereist. Dit mag nooit langer dan twee uur zijn.

Eventueel kan er morgens van 08.00 tot 09.00 uur of van 17.30 tot 18.30 uur ook gebruik worden gemaakt van de drie uursregeling.

Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Verder moeten er minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn tijdens deze 3 uur.

De vaste tijden waarvan kindratio mag worden afgeweken is van; 08.00 tot 09.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur en van 17.30 tot 18.30 uur.

Een voorbeeld; Op dinsdag hebben we drie medewerkers op de groep kijkend naar kindratio, om 12.30 uur gaan er 6 kinderen op bed, waardoor je met zijn tweeën de groep kunt draaien en 1 medewerker pauze kan nemen.

 

3.6 Wennen op kinderopvang ‘t Wantij

Om het kind en de ouder vertrouwd te laten raken met kinderopvang ’t Wantij hebben wij wenmomenten, die vooraf gaan aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum neemt de pedagogische werker contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wanneer de wenmomenten plaatsvinden. Het doel van deze wenmomenten is o.a.:

 • Dat het kind vertrouwd raakt met de kinderopvang, het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes.
 • Dat de ouder(s)/verzorger(s) vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters.
 • Dat zaken zoals voedingsschema's en slaaprituelen, zo goed als mogelijk, op elkaar afgestemd worden.

De tijd dat een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met u, opgebouwd. De pedagogisch medewerker speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een hummel of peuter wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol bij. Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennis maken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Wanneer uit het gedrag van uw kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is, wordt in overleg met u de wenochtend herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om het wennen te vergemakkelijken.

De BSO kinderen wennen een middag. De procedure is precies hetzelfde als met de kleine kinderen.

 

3.7 Afspraken betreffende halen en brengen

Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten

nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde

ouder(s)/verzorger(s). De belofte dat hij/zij later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een jong kind niet gerust want iemand die uit het zicht verdwijnt, is voor hem/haar definitief weg. De pedagogisch medewerker zal het kind overnemen van de ouder bij het weggaan en samen met het kind afscheid nemen en/of het kind trachten aan te zetten tot spelen. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang voor het kind dat hij/ zij weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt.

Bij het halen van het kind dient de ouder/verzorger zich te realiseren dat het kind op dat moment in het spel verdiept kan zijn en dat hij/zij gefrustreerd kan raken als het daar te abrupt wordt uitgehaald. Wij streven er dan ook binnen de kinderopvang naar, dat het moment van halen en brengen zo rustig mogelijk zal verlopen. Deze momenten geven namelijk ook de gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen aangaande het kind tussen de ouder/verzorger en betreffende pedagogisch medewerkster.

Meer informatie hierover is te vinden in ons protocol ‘’halen en brengen’’.

 

3.8 Mentor

Binnen de KOV hebben we de drie vaste mentors. Deze drie mentors zijn aanwezig op de groep als het desbetreffende kind ook aanwezig is. De kinderen die ook gebruik maken van de peuteropvang vallen onder dezelfde pedagogisch medewerker (mentor) die ook bij peuteropvang draait. Mentor en kind zijn ook afgestemd op 1 gezichtscriterium.

Het doel van mentoring  binnen de KOV is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en zich samen richt op persoonlijke ontwikkeling.

Omdat je nooit iedereen op de groep zoveel aandacht kan geven werken we met meerdere mentoren. Zo kunnen de mentors de eigen kinderen echt goed leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van de kinderen en zullen de kinderen ook eerder contact opzoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwens relatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op de kinderopvang.

Als het niet goed loopt kunnen/kan een mentor ontwikkelingsproblemen signaleren. Op deze manier kan de mentor andere professionals van buiten de KOV vroegtijdig en adequaat passende ondersteuning bieden of vragen.

Bij het intake gesprek wordt gelijk aangegeven wie de mentor van het kind zal worden.

 

3.9 Vaste gezicht criterium

Binnen de KOV werken wij met het vaste gezicht criterium. Wij hebben 1 gecombineerde groep. Op deze groep werken we met een basisrooster. Hier hebben we dan weinig wisseling met pedagogische medewerker en kind.

Zie hieronder het vaste basis rooster

 

 

Maandag

08.30-11.30

Dinsdag 07.30-12.30

Dinsdag 12.30.18.30

Dinsdag 08.00-17.00

Woensdag

08.30-

11.30

Woensdag 12.30.18.30

Vrijdag

07.30-12.30

Vrijdag 12.30.18.30

Vrijdag

08.00-17.00

Marianne

 

 

Marianne

 

 

Marianne

 

 

Marianne

Rina

Rina

Rina

 

 

Rina

Rina

Rina

 

 

Laura

 

Laura

 

 

 

 

 

Laura

 

Marissa

 

 

 

Marissa

 

 

 

 

 

Carmen

Carmen

 

 

 

Carmen

 

 

 

 

Wilbranda

 

 

Wilbranda

 

 

 

 

Wilbranda

 

 

3.10 VVE  

In de Kinderopvang  't Wantij werken we met VVE (vervroegde voorschoolse educatie). We werken met de methode Peuterplein, via deze methode maken de kinderen spelenderwijs kennis met heel veel handelingen, begrippen, emoties en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. De VVE valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. VVE richt zich op vier ontwikkelingsgebieden:

 • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
 • ·        Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door veel voor te lezen, te zingen en veel met de kinderen te praten.

Tijdens het werken met kinderen zijn wij uiteraard ook bezig met de ontwikkeling van kinderen. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen wordt er gewerkt met KIJK!. Is een observatie- en registratiesysteem. Met KIJK! volgen en registreren wij stap voor stap de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo weten we precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en kunnen daar handig op in spelen met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK!. Zo krijgt elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden passend bij elk individueel kind.

Met KIJK! volgen we specifiek de volgende onderdelen:

 • Cognitief
 • Omgaan met jezelf
 • Omgaan met de ander
 • Kleine motoriek
 • Grote motoriek
 • Taalontwikkeling

De observatielijsten worden ingevuld door de  mentoren, die het kind gedurende de meeste momenten verzorgd. Binnen de KOV hebben we drie mentoren. Samen met andere pedagogisch medewerkers worden deze ingevulde lijsten besproken.

Wij proberen hierdoor een zo goed en zo breed mogelijk beeld van een kind te krijgen. Daarnaast worden tijdens de teamvergaderingen de ontwikkelingen van diverse kinderen besproken. Zo wordt iedereen op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen.

Mochten wij bepaalde bijzonderheden signaleren, dan bespreken wij deze uitvoerig binnen het team. Zodra wij een duidelijk beeld hebben, bespreken wij onze bevindingen met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek worden eventuele actiepunten in kaart gebracht. Indien de situatie externe hulp vereist, zullen wij ouders doorverwijzen naar een instantie die hen verder kan begeleiden, zoals het consultatiebureau.

 

3.11 ruilen en extra afname

Ruilregels:

Ruilen kan gedurende tien werkdagen voorafgaand of na de opvangdag. Ruilen kan alleen als er plek is op de groep en er geen extra medewerker behoeft te worden ingezet. U kunt met de pedagogisch medewerker overleggen of er plaats is, een week van tevoren laat zij weten of er wel of niet geruild kan worden. Is de aanvraag voor de ruil in dezelfde week waarin de ruildag plaats moet vinden, dan laten pedagogisch medewerkers het zo snel mogelijk weten. Het is ook mogelijk dat de ruildag  voor het opvangmoment valt. Als de ruil niet wordt goedgekeurd blijft de vaste opvang dag staan. Uw kind kan dan op deze dag alsnog gebracht worden.
Structureel ruilen kan niet, dan zal het contract moeten worden aangepast. De ruil-verzoeken moeten via de mail aangevraagd worden.

 

Extra dagdeel afnemen:

Als je een extra dagdeel wilt afnemen gaat ook dit altijd via de mail. Er kan alleen een extra dagdeel worden afgenomen als er volgens het kind- ratio plek is voor het kind.

 

4.  De dagelijkse gang van zaken

4.1 Onze dagindeling

De openingstijden van kinderopvang ’t Wantij zijn van 7.30 tot 18.30 uur.

Binnen de kinderopvang werken we volgens een bepaald dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als regelmaat voor kinderen en pedagogisch

medewerkers om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen,

verschoond worden en slapen. Bovendien moet er genoeg tijd zijn voor vrij spel en/of groepsactiviteiten. De dagindeling wordt volgens onderstaande globale structuur elke dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapjes of verjaardagen kan het echter voorkomen dat er in het schema iets verschuift. De baby’s volgen hun eigen ritme. Als een kind er aan toe is, meestal met 1 jaar, gaan ze vanzelf mee in het dagritme van de kinderopvang.

 

Globale dagindeling van Kinderopvang en BSO

Ochtend:

7.30 – 09.00 uur:

De kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. (kapstok/bakje) Er is gelegenheid tot vrij spelen en knuffelmoment voor de allerkleinsten. Rond de klok van 9 uur, zijn alle kinderen binnen en wordt er gezamenlijk opgeruimd (brengen is tot 8.30 uur!).

9.00 – 11.30 uur:

We gaan allemaal in de kring en starten met de vaste liedjes, dansjes etc. We heten alle kinderen welkom! Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen.

Ook de baby’s worden hierbij betrokken, tenzij ze hun slaapmoment hebben. We

beginnen met het wassen van de handjes en gaan aansluitend aan tafel voor het eten van vers fruit. Hierna vindt een verschoonronde plaats. We starten rond de klok van 9.45 uur met een activiteit die meestal aansluit bij een thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens buitenspel voor alle kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling langs de dieren die vlak bij ’t Wantij in de wei staan. Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen.

Bij buitenspel gaan ze lekker mee om een frisse neus te halen!

11.30 – 12.45 uur:

Samen een boekje lezen, een kort filmpje kijken en aansluitend handen wassen en samen aan tafel voor de lunch. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel. (borden, vorken en bekers) De baby’s worden ook mee aan tafel genomen wat het samen-zijn-gevoel vergroot.

Hier schuift ook de BSO aan, die gaan eerst naar toilet en wassen hun handen.

12.00 – 13.00 uur:

We ruimen samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Er vindt een verschoonronde plaats en de kinderen, die een middagdutje doen, mogen nog even vrij spelen en worden dan rustig klaargemaakt voor het slaapje.

 

12.45 – 13.00 uur:

Kinderen die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald. Kinderen die alleen de middag komen, worden gebracht. Ophalen dient te gebeuren voor 13.00 uur, brengen kan echter tot 13.30 uur.

Middag:

13.00 – 15.00 uur:

Rustperiode voor de hele groep. De muziek staat zachtjes aan i.v.m. de middagslaapjes en er is extra tijd voor een aandachtmoment voor de kinderen die net gebracht zijn. Er is tijd om zelf een boekje te lezen, te puzzelen, tekenen en/of voorgelezen te worden. Tijdens dit rustmoment worden er bewust rustige activiteiten gedaan en is er ook extra tijd voor knuffelmomenten.

15.00 – 16.30uur:

De kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald ( uiterlijk 15.30 uur). Er vindt een verschoonronde plaats en na het aankleden gaan we aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken en een gevarieerd tussendoortje. Deze tijd wordt ook gebruikt voor een spelletje, een creatieve activiteit of lekker buiten spelen.

Als er twee pedagogische werker zijn streven we er naar om met de BSO er zoveel mogelijk buiten activiteiten te doen.

16.30 – 18.00uur:

 Afsluiting van de dag vindt plaats in de kring of aan tafel. Even een korte terugblik op wat we de hele dag gedaan hebben. De kinderen krijgen allemaal nog de gelegenheid om iets te drinken en eventueel nog een klein tussendoortje. Er is nog tijd voor een verhaaltje, samen kletsen en/of een rustige activiteit. Kinderen worden tussendoor opgehaald en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers. Ook kan er op dit moment van de dag een warme maaltijd genuttigd worden bij de baby’s. (deze maaltijd dient zelf meegebracht te worden.) Bij de grotere kinderen (vanaf de leeftijd van 18 maanden) gaan we er vanuit dat de warme maaltijd thuis genuttigd word.

 

Globale morgen indeling Peuters

Tussen 08.30 en 08.45 uur worden de kinderen gebracht. Er volgt een persoonlijke begroeting als de ouder(s) binnenkomen. De peuters morgen vrij spelen met het aanwezige materiaal en krijgen de ruimte om afscheid te nemen van hun ouder(s)/verzorger(s). Er volgt een gezamenlijk kringgesprek en hierna beginnen we met een gezamenlijke kring activiteit, de peuters maken een verwerking rond het thema gedeelte wat wordt aangeboden hierin komen diverse werkvormen aanbod zoals, kleuren, verven, prikken, plakken etc. Een aantal peuters krijgen individueel activiteiten aangeboden hier wordt gebruik van gemaakt van prentenboeken en gezelschapspellen die vooral aansluiten bij het individuele kind.

Tijdens het gezamenlijke pauzemoment eten en drinken de peuters het meegebrachte fruit en drinken op. De peuters zitten daarbij aan tafel en zingen vooraf een speciaal lied. Als het weer het toelaat gaan de kinderen dan naar buiten om te spelen. Ze kunnen spelen in de zandbak, op de glijbaan en met ander buiten materiaal. Bij slecht weer mogen de kinderen vrij spelen en/of worden er gezamenlijke bewegingsspellen gedaan waarbij er extra aandacht is voor de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. De peuters sluiten in een gezamenlijke kring het dagdeel af met een aantal liedjes. Om 11.15 uur kunnen de kinderen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.

 

4.2 Slapen en rusten

In kinderopvang ’t Wantij hebben we 1 slaapruimte. Net als bij volwassenen verschilt het bij kinderen hoeveel slaap ze nodig hebben per dag.

Baby’s slapen bij ons dan ook zoveel mogelijk volgens het ritme dat ze zelf (en hun ouders/verzorgers) aangeven. De meeste peuters hebben een vast middagdutje, maar ook hier zal er gekeken worden naar de individuele behoeftes van het kind zelf.

Verder slapen baby’s en dreumesen bij ons op de rug, volgens de richtlijnen van de GGD. Willen de  ouders/verzorgers liever hebben dat hun kind op de buik/zij slaapt vragen wij u dit aan te geven bij het intakegesprek. Na ondertekening van een toestemmingsformulier zullen wij zeker gehoor geven aan deze wens.

Voor de baby’s die net komen in de kinderopvang hebben wij een keuze die we de ouders aanbieden. De baby’s mogen  in de kinderwagen slapen gedurende de eerste drie maanden op de kinderopvang en/of  laten we de baby  gelijk wennen aan in de daarvoor bedoelde bedjes. Voor het slapen in de kinderwagen geldt een slaapprotocol. Kinderopvang ’t Wantij

geeft wel de voorkeur aan om gelijk de baby in de bedjes te laten slapen waar de andere kinderen ook slapen.

 

4.3 Spelen en activiteiten

Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er bewust veel met de baby’s gepraat. Tevens worden er liedjes gezongen en geknuffeld. Deze vormen van ‘’spel’’ maken een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van onze ‘kleintjes’. Ook is er voor de kleintjes een speelbox. Deze box is 6 vierkante meter groot en voorzien van speelkussens die door GGD zijn goedgekeurd.

Verder zijn er in het dagritme een aantal vaste momenten van activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, liedjes zingen, samen eten en

kringactiviteiten. Een kind speelt een groot deel van de tijd dat het bij ons doorbrengt.

Aangezien het natuurlijk niet voor elk kind meteen vanzelfsprekend is dat het ‘’goed’’ kan spelen, zijn onze begeleidsters tevens in staat spelbegeleiding te geven. Dankzij een goede spelbegeleiding en een stimulerende houding kun je een kind al goed op weg helpen met spelen. Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, naast het binnenspel, echter ook veel waarde aan buitenspel. Kinderen spelen buiten op een hele andere manier. De ervaring van andere ruimten, weersomstandigheden, natuur en ondergronden zorgen ervoor dat het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buitenspel vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden.

Buiten zijn andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom). Buiten liggen de materialen voor het oprapen, verschillen de associaties van die binnenshuis wat inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen ondernemen en met je handen creëren. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op.

Buiten zijn de uitdagingen die kinderen binnen spel tegenkomen soms van een andere aard dan binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent, kun je een (te zware) tak makkelijk op je tenen laten vallen, etc. We zien omgaan met (kleine) risico's als aanvaardbaar en zelfs gewenst. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelf oplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.

Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten zijn enorm belangrijk. Daarnaast is buitenspel erg belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Kinderen staan dankzij buitenspel meer in contact met licht en zuurstof die nodig zijn voor de opbouw van (cellen in) het lichaam. Er wordt extra weerstand tegen ziekte opgebouwd. De spieren ontwikkelen zich vollediger en krachtiger door de verschillende soorten motoriek.

En bovendien...

 • Het soms noodzakelijke aan- en uitkleden is ook een gewoon leuke en leerzame activiteit, net als rennen of huppelen door de lange gang naar buiten.
 •  Kinderen zoeken en vinden andere rustmomenten in de buitenruimte. Door de vaak grotere ruimte, kun je best even op jezelf een korte wandeling maken.
 •  Pedagogisch medewerkers zoeken verschillende plekken in de buitenruimte op, waardoor ze een activiteit kunnen doen of beschikbaar zijn voor de kinderen.

Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel van belang. Ook voor baby's is het buiten zijn een verruimende ervaring. Wat te denken van de wind langs de wangen, bewegende, ritselende blaadjes boven de kinderwagen, de koestering van de zon op de babyhuid, een zoemend insect of rustende vlinder, de onafgebakende ruimte van de lucht, de anders klinkende geluiden van kinderstemmen, de verbazing over een bloem of paddenstoel met bijbehorende kabouterverhalen, etc. Wat een prachtige ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt ervaren! Zodra het weer het toelaat wordt er bij ons dan ook buiten gespeeld met ballen, fietsen, zand en water. Ook de allerkleinsten worden hierbij dus betrokken en mogen buitenspelen.

 

4.4 Uitstapjes.

Aangezien ons kinderdagverblijf in een ideale omgeving ligt voor allerlei buitenactiviteiten, zullen wij hier dan ook heerlijk gebruik van maken met de kinderen.

Als we activiteiten hebben buiten de KOV gaan we altijd met twee pedagogische medewerkers naar buiten. We maken voordat we weggaan duidelijke afspraken. Zoals luisteren naar de juf, hand in hand lopen en als er iets is vraagt het aan de juf, luisteren naar wat er wordt verteld etc. We hebben altijd een EHBO setje en mobiele telefoon mee als we weggaan. Als we naar speeltuinen gaan, gaan we altijd naar een speeltuin die goed gekeurd is door de gemeente. Als we met de bakfiets gaan, moeten altijd de riemen verplicht vast.

Bij terugkomst op KOV, altijd eerst handen wassen voordat we de groep opgaan. De schoenen gaan netjes uit en zo treden we de zaal binnen.

 

 

5. Voeding

5.1 Eet- en drinkmomenten

In kinderopvang ’t Wantij  wordt er veel waarde gehecht aan regelmaat. Zo zullen

wij dan ook op vaste tijden met de kinderen aan tafel gaan. Elke maaltijd wordt bij ons

gezamenlijk aan tafel genuttigd, met alle kinderen erbij. Ook de baby’s, die wellicht bepaald

voedsel nog niet eten, worden dus hierbij betrokken.

Wij bieden de kinderen maaltijden en tussendoortjes. Onder tussendoortjes verstaan we; vers fruit /rauwkost. De maaltijden bestaan uit brood met diverse soorten beleg en melk/karnemelk of water. Het is bij ons gebruikelijk dat kinderen kunnen kiezen uit hartig beleg. Wij bieden de kinderen geen producten aan waar suiker in zit.

Voor de kinderen van 0-2 leren wij de 1-jarigen om de boterham met een vorkje te eten. De boterham snijden wij dan in kleine stukjes. Hiermee stimuleren wij de fijne motoriek zo optimaal mogelijk. Vanaf de leeftijd van 18 maanden gaan we oefenen met het eten van partjes. Deze partjes worden aangeboden met korst.

Voor de kinderen van 2-4 jaar eten de kinderen de boterham altijd in partjes en met korst. De motoriek van deze kinderen is namelijk al een stuk beter ontwikkeld waardoor dit zonder ‘’knoeiboel’’ en dus met meer succeservaringen kan.

Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar zullen we ook eerst een hartige boterham aanbieden.

Kinderen die flesvoeding krijgen, nemen dit van huis mee. Zo krijgt ieder kind wat hij of zij drinkt.

Geeft de ouder echter borstvoeding en wil de ouder ook dat wij deze voeding door de dag heen voortzetten, dan vragen wij de ouder de voeding bevroren aan te leveren. Wij zullen de voeding dan koel zetten op de volgens de richtlijnen bepaalde temperatuur. Wel wordt gevraagd om het volgende met een sticker aan te geven:

- Naam kind

- Datum van aan leverdag

- Uiterste houdbaarheidsdatum

Wij stimuleren borstvoeding, dus als de ouder langs wil komen om het kind te voeden dan kan dat. We hebben eventueel een rustige ruimte om te voeden.

 

Voor de wat grotere kindjes die een warme hap bij ons wensen te krijgen, dient de maaltijd

verpakt afgegeven te worden bij onze leidsters. De uiterste houdbaarheidsdatum moet

duidelijk leesbaar zijn. Een zelfbereide maaltijd dient bevroren aangeleverd te worden.

Resten van maaltijden worden bij ons weggegooid. Mocht de ouder deze resten thuis nog willen hergebruiken, dan kunt dat aangeven worden bij onze leidsters. Wij geven de aangereikte maaltijd enkel dezelfde dag om versheid voor de kinderen te kunnen garanderen.

Het is dus niet mogelijk om maaltijden achter te laten bij de leidsters voor meerdere

Opvangdagen. Wij geven deze warme maaltijden tot de leeftijd van 18 maanden!

 

5.2 Diëten en allergieën

Binnen de kinderopvang houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen.

Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen

van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en

bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het

aanmeldingsformulier.

Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn

ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties

gehandeld moet worden.

Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij de ouder dit van thuis mee te nemen.

 

5.3 Feesten en traktaties

Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet

echter wel gezond zijn, verpakt én op de leeftijd gericht zijn.

Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren over gezonde en leuke traktaties.

Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders

kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feeststoel

en feestmuts!

Zelfbereide traktaties geven wij altijd mee naar huis. Zo heeft de ouder zelf de keus of het kind de traktatie mag op eten.

 

6. VERSCHONEN, TOILETGANG EN ZINDELIJKHEID

Op kinderopvang ’t Wantij  zorgen de ouders zelf voor de luiers van de kinderen. Kinderen worden op vaste tijden (tussendoor indien nodig) verschoond. Tegen het einde van de dag vindt er ook nog een extra verschoonronde plaats. Voor de kinderen die al zindelijk zijn, zijn er potjes en is er een kindertoilet aanwezig.

Verder horen wij graag van de ouder/verzorger, wanneer de ouder/verzorger thuis bezig zijn met de ‘’zindelijkheid’’ van het kind. Onze medewerkers kunnen hier dan ook, tijdens het verblijf van het kind, op inspelen. Onze medewerkers doen dit echter niet zonder dat dit van thuis uit wordt aangegeven, tenzij uw kind de leeftijd van 2,5 jr. bereikt. Vanaf die leeftijd zullen de leidsters spelenderwijs de zindelijkheid proberen te stimuleren.

Het komt echter regelmatig voor dat kinderen thuis zindelijk zijn en bij onze kinderopvang niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben (andere omgeving, meer afleiding etc.) en wij proberen dan ook om daar niet teveel aandacht aan te schenken. De druk die er dan gelegd wordt bij de kinderen weegt te zwaar op tegen hun emotioneel welbevinden en gevoel van veiligheid. Vaak komt de zindelijkheid binnen de kinderopvang een poosje later vanzelf. (Meer informatie: zie protocol zindelijkheid)

 

7. Peuterspeelzaal

7.1 Doelstelling

“De stichting heeft tot doel ten behoeve van kinderen in het werkgebied van de stichting (Dorpshuis ‘t Wantij): 

 

 • Het bevorderen van de ontwikkeling van deze kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.
 • Het creëren van een thuisbasis voor kinderen.
 • Het mentorschap wordt gewaarborgd. We willen zo weinig mogelijke wisseling van leidster voor de kinderen.
 • Zoveel mogelijke gebruik maken van buitenactiviteiten.
 • We bieden activiteiten aan passend bij de verschillende doelgroepen.
 • Vast gezichtscriterium.

 

Het behalen van deze doelstelling kan vanuit verschillende oogpunten gerealiseerd worden. 

Wij gaan uit van het oogpunt dat ieder kind uniek is, waarbij zijn/haar ontwikkeling verloopt in fasen die gevoelige perioden kent. Daarbij is een kind van nature actief en heeft de drang om op ontdekking uit te gaan en alles zelf te willen doen. Een kind beschikt over innerlijke krachten, een sterke drijfveer is de drang naar zelfstandigheid. 

Op de ochtend van de peuterspeelzaal worden de kinderen gestimulerend om actief deel te nemen aan de passende activiteit die geboden worden.

De omgeving moet prikkels bieden zodat het kind zelf op verkenning gaat. Een goed ‘voorbereide omgeving’ komt tegemoet aan de behoefte en activiteit van een kind en nodigt het daardoor uit tot verkenning en onderzoeken en geeft het kind de kans om in vrijheid te experimenteren. Een pedagogisch medewerker moet goed observeren en inspelen op de behoefte en interesse die het kind aangeeft. Bijzonderheden in de ontwikkeling worden door de pedagogische werkers gesignaleerd en met de ouders besproken.

Het is tevens van belang om kinderen niet te veel te wisselen met verschillende leidsters. We werken met mentors binnen de KOV zodat de ontwikkeling van iedere kind goed in beeld is. Zo kunnen we inspelen op de behoefte van het kind.

We hanteren het principe het vaste gezichtscriterium op de gehele KOV. Op de groep van peuterspeelzaal werken twee vaste krachten en er is meestal een hulpouder bij aanwezig. De peutergroep is op maandag en woensdag geopend van 8.45 uur tot 11.15 uur en is voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar. We werken met VVE en hanteren het Kindvolg systeem KIJK. Vanuit dit kind volgsysteem rapporteren en observeren wij de ontwikkelingen van het kind.

 

7.2 Ochtend ritme

Globale morgenindeling peuters.

Tussen 8.30 en 8.45 uur worden de kinderen gebracht. Er volgt een persoonlijke begroeting als de ouder(s)/verzorger(s) binnenkomen. De peuters mogen vrij spelen met het aanwezige materiaal en krijgen de ruimte om afscheid te nemen van hun ouder(s)/verzorger(s). Er volgt een gezamenlijk kringgesprek en hierna beginnen we met een gezamenlijke kringactiviteit. De peuters maken een verwerking rond het themagedeelte wat wordt aangeboden. Hierin komen diverse werkvormen aanbod zoals kleuren, verven, prikken, plakken etc. Een aantal peuters krijgen individueel activiteiten aangeboden hier, wordt o.a. gebruik van gemaakt van prentenboeken en gezelschapspellen die vooral aansluiten bij het individuele kind.

Tijdens het gezamenlijke pauzemoment eten en drinken de peuters het meegebrachte fruit en drinken op. De peuters zitten daarbij aan tafel en zingen vooraf een speciaal lied. Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Ze kunnen spelen in de zandbak, op de glijbaan en met ander buitenmateriaal. Bij slecht weer mogen de kinderen vrij spelen en/of worden er gezamenlijke bewegingsspellen gedaan waarbij er extra aandacht is voor de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. De peuters sluiten in een gezamenlijke kring het dagdeel af met een aantal liedjes. Om 11.15 uur kunnen de kinderen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers. 

 

8.  BSO

8.1 Doelstelling

De kinderen die deelnemen aan de BSO zullen meedraaien op de groep van de kinderopvang. We zullen zoveel mogelijk wisselende activiteiten aanbieden voor deze doelgroep. We zullen veel gebruik maken van buitenspelen. Sporten staat centraal, maar ook de rust momenten zijn erg belangrijk. De pedagogische medewerkers zijn goed geschoold om passende creatieve activiteiten aan te bieden op de BSO.

 

8.2 Dagritme

Op de BSO- groep wordt er ook een vast ritme aangehouden, alleen mogen de kinderen daar zelf kiezen wat voor activiteiten ze doen. Wij proberen ze wel te stimuleren om buiten te spelen maar als zij liever binnen spelen dan geven wij ze deze vrijheid van keuze. De pedagogisch medewerkers van de BSO zullen ook de mogelijkheid bieden om te knutselen. Kinderen kunnen dan met een eigen idee komen of een knutselactiviteit maken, gericht op het thema. Wanneer het schoolvakantie is kan het ritme verschillen omdat wij dan met de kinderen een uitje in de buurt gaan doen. Ze krijgen dan een ontwikkeling stimulerende activiteit aangeboden passend bij de leeftijden. Ook zullen er in vakanties activiteiten gehouden worden die samen met de kinderen worden voorbereid, bijvoorbeeld een picknick in het bos of een uitje naar het strand. 

Het ritme op de BSO tijdens schooldagen ziet er ongeveer zo uit:

 • 12.00 Kinderen ophalen
 • 15.30 Fruit eten, limonade drinken en liedjes zingen
 • 16.00 vrije keuze activiteit
 • 17.15-18.30 De kinderen worden opgehaald

 

De vakantiedagen op de BSO zien er ongeveer zo uit:

 • 07.30 - 9.00 Binnenkomst
 • 09.30 Fruit eten en limonade drinken
 • 10.00 Binnen of buiten activiteit
 • 12.00 Brood eten en melk/water drinken
 • 13.00 Vrij spelen of verder met de activiteit
 • 15.30 Cracker eten en limonade drinken
 • 16.00 Vrije keuze activiteit
 • 17.00 Drinken met een koekje
 • 17.15-18.30 De kinderen worden opgehaald

Voor kinderen die zindelijk zijn geldt dat ze zelf naar de wc mogen gaan wanneer zij moeten. Zij moeten dit wel even aangeven aan de pedagogisch medewerker op de groep. Op de kinderopvang gaat er altijd een pedagogisch medewerker met de kinderen mee naar het toilet. Kinderen mogen tussendoor ook altijd vragen om water. Op warme dagen zullen er meer drinkmomenten ingelast worden.

 

8.3 Kindplaatsing

Kindplaatsing is volgens kind ratio. We hebben een maximaal aan plaatsen voor 16 kinderen. De BSO gaat samen met kindratio van kinderopvang.

 

9 ouders en verzorgers

9.1 Individuele contacten

Wij hechten binnen de kinderopvang veel waarde aan persoonlijk contact met de ouders. Tijdens het brengen van het kind horen wij graag als er bijzonderheden zijn voor die dag. Het bespreken van bijzonderheden in de thuissituatie of hoe een kind geslapen heeft is erg belangrijk. Onze medewerkers kunnen namelijk aan de hand van deze informatie veel beter inspelen op de behoefte van het kind. Tijdens het halen vertellen onze medewerkers graag hoe de dag is verlopen, welke activiteiten het kind heeft uitgevoerd en of er bijzonderheden zijn geweest. Deze momenten zijn erg belangrijk, ook voor de kinderen. Indien ouders een apart gesprek willen met een van onze medewerkers kan daar natuurlijk altijd een afspraak voor gemaakt worden.

Tevens hebben we éénmaal per jaar een 10 minuten gesprek. Hier zullen we de ontwikkeling van het kind bespreken naar aanleiding van de observatie van het kind volgsysteem KIJK!.

 

9.2 Schriftelijke informatie

Naast ons persoonlijk contact wordt er per kind een boekje bijgehouden met belangrijke informatie. Voor de kinderen van 0 tot 18 maanden zullen de leidsters alle informatie inschrijven m.b.t. de voedings/eetmomenten en de slaapmomenten. Tevens zullen wij er 4 x per jaar er voor zorgen dat alle ouders een algemene nieuwsbrief ontvangen. Hierin staat alle informatie die voor ouder van belang kunnen zijn. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, informatie over pedagogische zaken, de oudercommissie, personele veranderingen, verjaardagen, festiviteiten, activiteiten enz.

 

9.3 Oudercommissie

De oudercommissie is vanaf 2018 opgestart. De doelstelling van een oudercommissie is:

    • De belangen van de kinderen en de ouders van de Kinderopvang Wantij waar de  

       oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te  

       vertegenwoordigen

    • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

    • Het behartigen van de belangen van de ouders van Kinderopvang ‘t Wantij bij het bestuur

       en middels de oudercommissie.

 

9.4 Ouderbijeenkomsten

We houden 1 maal per jaar een ouderbijeenkomst. Hierover worden ouders tijdig op de hoogte gebracht d.m.v. de nieuwsbrief en/of per e-mail.

 

9.5 Klachtenprocedure

Het is voor ouders/verzorgers geen kleinigheid om hun kostbaarste bezit tijdelijk uit handen te geven en het vertrouwen te hebben dat begeleiding van hun kind goed gebeurt. Voor de leidster is de zaak om te trachten één en ander naar ieders tevredenheid te volbrengen. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen leidster en ouder/verzorger of dat bijvoorbeeld een ouder/verzorger niet helemaal tevreden is over de gang van zaken om wat voor reden dan ook. Ervan uitgaande dat een leidster sociaalvaardig is, zal zij voldoende tact en inlevingsvermogen bezitten om hier goed mee om te gaan. Het gaat namelijk om kinderen. Meestal ontstaat een klacht wanneer de communicatie moeizaam verloopt. Het behoort tot de taak van de organisatie om de communicatie weer op gang te brengen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klacht serieus genomen wordt en dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt. Het liefst door degene die in de eerste instantie bij de klacht betrokken is. 

Wanneer een ouder/verzorger een klacht heeft over de wijze waarop een leidster het kind behandeld, dient de ouder/verzorger de klacht eerst bij de desbetreffende leidster neer te leggen omdat zij degene is die bij machte zou moeten zijn om een oplossing aan te dragen. Kunnen zij echter niet tot overeenstemming komen, dan kunnen de leidster en/of de verzorger zich wenden tot de leidinggevende en vervolgens tot het bestuur.

Wil men niet deze procedure volgen dan kan er ook van een klachtenformulier gebruik gemaakt worden en dit formulier komt vervolgens bij het bestuur terecht en deze neemt vervolgens contact op met ouder(s)/verzorger(s). Eventueel kan de klacht bij de klachtencommissie voorgelegd worden. Ook kunnen ouders rechtstreeks een klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Peuterspeelzalen en Kinderopvang waar kinderopvang het Wantij bij geregistreerd staat. Meestal vinden er dan een of meerdere gesprekken plaats en wordt het probleem naar ieders tevredenheid opgelost. 

Zie ook het “Klachtenprotocol” 

 

9.6  Recht op privacy 

Ouders/verzorgers kunnen verzekerd zijn van het feit dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De speelzaal registreert een aantal gegevens van het kind dat van belang is voor een goede opvang of die worden vereist door de GGD. Deze gegevens worden door de ouders/verzorgers ingevuld op het aanmeldingsformulier. Hierbij gaat het om informatie met betrekking tot bijvoorbeeld: huisarts, telefonische bereikbaarheid op het werk en privé en een noodadres.

 

9.7 AVG

Ook binnen de KOV Wantij hanteren wij de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De kind gegevens bewaren wij 5 jaar.

Foto- en videomateriaal gebruiken wij niet voor derden. Ook versturen wij via het internetmedium geen foto’s aan ouders. Wij zullen 3 keer per jaar een foto maken van het kind en deze foto’s laten wij ontwikkelen en geven de foto’s aan de ouders mee de foto’s komen niet op de computer en worden op het fotocamera gelijk gewist.

 

 

10. indeling van onze ruimtes

Onze gezellig ingerichte ruimtes voldoen aan alle veiligheidseisen. We hebben gebruik gemaakt van vrolijke en frisse kleurtjes en er zijn verschillende hoekjes gemaakt waar de kinderen kunnen spelen. Afhankelijk van de tijd van het jaar, passen wij verschillende thema’s toe binnen de kinderopvang. Denkt u aan Sinterklaas, kerst, de seizoenen, Pasen, de Boekenweek, etc. Kinderopvang ‘t Wantij ziet er voor de kinderen en hun ouders altijd weer gezellig en aantrekkelijk uit.

 

10.1 Werken met hoeken

In de kinderopvang werken we met verschillende hoeken om kinderen zoveel mogelijk uitdagingen te kunnen bieden. Deze hoeken veranderen regelmatig, aangepast aan de lopende thema’s.

Natuurlijk zorgen wij er te allen tijde voor dat enkel de kinderen die met de materialen om kunnen gaan ermee in contact kunnen komen.

Zo hebben we een babyhoek voor kinderen van 6 maanden tot 18 maanden. In deze box bieden we de baby’s activiteiten en materialen aan die passend zijn voor baby’s. Een poppenhoek, autohoek, themahoek, leeshoek en een speelhoek, deze hoeken zijn voor de kinderen van 0 tot 8 jaar.

 

 

11.  Risico- inventarisatie

11.1 Bedrijfshulpverlening

Tijdens het verblijf van uw kind binnen onze kinderopvang zal er altijd iemand aanwezig zijn met een BHV-diploma. 

11.2 Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid

Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoen alle ruimtes aan de GGD

 

gestelde eisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Tevens beschikken wij over een ontruimingsplan. Dit plan kan, indien gewenst, door de ouder/verzorger bij ons op kantoor worden ingezien. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks allevoorzorgsmaatregelen, hebben wij een protocol calamiteiten. In dit protocol staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of met een kind.Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige WA-verzekering. Kinderopvang ‘t Wantij heeft een ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers. Mochten er meegebrachte (persoonlijke) spullen van kinderen (kleding, speelgoed, verzorgingsspullen enz.) onverhoopt zoek raken of kapot gaan is kinderopvang ‘t Wantij  hiervoor niet aansprakelijk!

 

 12. Samenwerkende instanties

12.1 Plaatselijke basisscholen

Om de overgang van onze 3-jarigen zo voorspoedig te laten verlopen, staan wij in contact met de Kardinaal de Jong school of één van de andere basisscholen op het eiland waar het kind heen zal gaan. Vlak voor het kind gaat wennen op de basisschool ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) van ons, tijdens een persoonlijk gesprek, formulieren van de KIJK-registratie van het kind. Hierin staat informatie betreffende het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden. De school kan hiernaar vragen en vinden dit erg prettig om in te zien. Zo kan de leerkracht, samen met het kind, direct een goede start maken!

 12.2 JGZ (jeugdgezondheidszorg)

Het kan zijn dat we aan de ouder/verzorger tijdens een gesprek, het advies geven om vragen voor te leggen aan het JGZ. Dit is een herkenbaar inlooppunt, waarbij ouders en jongeren terecht kunnen met al hun vragen betreffende opvoeden, gezondheid en opgroeien. Het JGZ biedt ondersteuning, advies en hulp op maat. Het JGZ zit binnen het gebouw van ‘t Wantij. Joke Beekema werkt voor het JGZ, ze heeft al korte lijntjes en voor verder vragen kan de ouder/verzorger bij haar terecht.

 12.3 GGD, ZAT en Verwijsindex

Als kinderopvang ‘t Wantij staan wij natuurlijk altijd in contact met de gemeente. Wij kunnen hier altijd terecht met vragen of voor advies op maat. De GGD, als onderdeel van de gemeentelijke belangen, speelt hierin ook een belangrijke rol. Zo kunnen wij als kinderopvang altijd onze vragen stellen betreffende een ziektebeeld bij kinderen of verspreidingsrisico’s van bepaalde kinderziekten. Daarnaast biedt de GGD ons ook de mogelijkheid om alle regels en richtlijnen te bespreken die voor de kinderopvang van toepassing zijn. Mede dankzij deze samenwerking hopen wij ieder jaar, tijdens de regionale inspectie, deze controle zo goed mogelijk af te ronden.

Ook maken wij deel uit van ZAT (Zorg Advies Team). Minimaal 3 keer per jaar hebben we overleg met de verschillende peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en JGZ. Problemen met kinderen kunnen besproken worden zodat er eventueel een gezamenlijk plan van aanpak komt.

Ook werken we met de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.

Alleen professionele ondersteuners hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer van die professionals een signaal afgeven is er sprake van een match. Een dergelijk match houdt in dat op deze manier samen geprobeerd zal worden om tot één plan te komen en wel één kind, één gezin, één plan’.

 12.4 Veilig Thuis

Binnen de kinderopvang zijn wij verplicht om te werken met een meldcode kindermishandeling. In deze meldcode staat een lijst van signalen waar onze pedagogisch medewerkers alert op moeten zijn. Verder staat er in onze meldcode een stappenplan beschreven die wij volgen bij een vermoeden van kindermishandeling (in welke vorm dan ook). Bij ‘’Veilig Thuis’’ (  http://www.vooreenveiligthuis.nl/ ) zijn wij, net als iedereen, vrij om meldingen te plaatsen en advies in te winnen.

 

 13  Organisatie

13.1.   Bestuur 

Het bestuur streeft naar het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen en het functioneren van de organisatie. Het bestuur kan taken delegeren dan wel via de statuten eigen taken geven aan leidsters, commissies en werkgroepen. Het bestuur blijft verantwoordelijk en laat regelmatig verslag uitbrengen door degenen aan wie is gedelegeerd. In de notulen van de bestuursvergaderingen worden deze bevindingen vastgelegd. Het bestuur ziet er tevens op toe dat de verschillende belanghebbenden (ouders/verzorgers) hun stem kunnen laten gelden op het moment dat er beslissingen genomen worden die hen aangaan.

Het in dienst hebben van personeel maakt een bestuur tot werkgever. Het bestuur draagt dus werkgeversverantwoordelijkheid. Concrete taken die hieruit voortvloeien zijn:  

 • Het vaststellen van een personeelsbeleid en zorgdragen dat het beleid uitgevoerd wordt.
 • Het aanstellen en ontslaan van personeel.
 • Het (laten)uitvoeren van de financiële verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. 
 • Deskundigheidsbevordering.  

13.2 Overlegvormen 

Dagelijks bestuursvergadering:

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en vergadert eens per maand, dit om beter in te kunnen spelen op actuele situaties en de bestuursvergaderingen voor te kunnen bereiden. 

Bestuursvergadering:

Het volledige bestuur vergadert eveneens eenmaal per maand. Deze vergaderingen hebben onderwerpen als beleid, externe contacten, onderwerpen vanuit de leidster, en werkgroepen. Daarnaast brengen mensen aan wie een taak gedelegeerd is verslag uit. 

 

 

14. Pedagogische beleidsmedewerker/ Coach

14.1 Pedagogisch Beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren van het pedagogisch beleid binnen kinderopvang ’t Wantij. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De uren van de beleidsmedewerker worden naar eigen inzicht binnen de kaders ingezet.

Beschikbare uren voor beleidsmedewerker 2020 zijn: 50 uur per jaar (4,1 uur per maand)

 

Tijdens iedere vergadering behandelen we een stuk van het Pedagogisch beleidsplan.

Zodat we allemaal weten waar we over praten en de neuzen dezelfde kant op hebben.

Als er een verandering is het beleidsplan laten we dit weten via de nieuwsbrief weten en verwijzen we je door naar beleidsplan. Huisregels, richtlijnen en protocollen worden mee verstuurd.

 

Het VVE beleid houdt de beleidsmedewerker goed bij. Als er regels in de wetgeving veranderen is de beleidsmedewerker hiervan op de hoogte en zal dit meenemen in de uitvoering.

 

De pedagogisch beleidsmedewerker is ook als Coach geschoold en zal de taak op zich nemen om de pedagogische coach te coachen. Dit gaat om 05.FTE per jaar. Er worden hiervoor 5 uren per jaar voor gerekend.

 

 

14.2 Pedagogisch Coach

De pedagogisch coach is gericht op het verbeteren van de pedagogisch kwaliteit van onze stichting en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelingsproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

 

Beschikbare uren voor coaching in het jaar 2020 zijn, 30 uur per jaar (2.5 uur per maand). Dit is volgens de regels van(www.ratio.nl/rpb)

 

De coach zal met de pedagogisch medewerkers een coaching plan opstellen passend binnen de uren die ze hiervoor heeft. Bij ’t Wantij kijken we als team naar een gezamenlijk doel die past in het beleid van ’t Wantij en daar naast werkt iedereen aan zijn individuele doel. Dit kan betrekking hebben op het team doel of de doel vraag kan betrekking hebben op de pedagogisch medewerker zelf.

 

De pedagogische Coach wordt gecoacht door de pedagogische beleidsmedewerker die ook in het bezit is van de het diploma als pedagogische Coach. Zei heeft hier 5 uren per jaar voor kijkend naar de FTE van de Coach.

 

Elk individueel coaching plan wordt met een POP plan vastgelegd. ( zij bijlage) Dit wordt met een sleutel vergrendeld op de computer. Het coaching plan blijft bij de Coach en de pedagogische medewerker. Tenzij de coaching vraag buiten het bereik van de Coach ligt, zal zij doorverwijzen naar derden. Ook als er scholing gewenst is zal de Coach dit oppakken met de beleidsmedewerker.

 

De ouders weten via het beleidsplan en nieuwsbrief dat er vanaf september 2019 een coach is aangesteld en wat het doel van de coach is binnen onze kinderopvang 

14. Tot slot 

 

Er wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van alle facetten van kinderopvang het Wantij”. Het pedagogisch beleidsplan geeft aan wat de uitgangspunten van handelen zijn. Om dit beleidsplan up-to-date te houden zal iedere jaar het plan bijgesteld dienen te worden. In aanvulling op dit pedagogisch beleidsplan zijn er een aantal protocollen opgesteld. Zoals een protocol ziekteverzuim, kindermishandeling, hygiëne, calamiteitenplan, intake etc. 

Deze protocollen gaan dieper in op de desbetreffende onderwerpen en geven aan hoe te handelen in voorkomende gevallen. 

Verder wordt er gewerkt met de Risicomonitor voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit. 

De Risicomonitor is het meest overzichtelijke en gebruikersvriendelijke instrument voor alle risico-inventarisaties. Je werkt met actieplannen rond de Arbo voor medewerkers. Ook werk je aan veiligheid en gezondheid voor kinderen. Deze risico-inventarisaties krijgen ieder jaar een update. 

Wij gaan ervan uit dat u door het lezen van dit beleidsplan een duidelijk beeld heeft gekregen van het hoe en waarom op “Het Wantij”. Mocht u als ouder/verzorger echter opmerkingen en aanvullingen hebben ten aanzien van dit plan dan zijn deze vanzelfsprekend welkom. 

 

Buren Ameland, december 2019

Wilbranda van Bavel