Nieuwsbrief 2020

                                                                                                                                       PEUTERSPEELZAAL WANTIJ.

 

Peuterspeelzaal ’t Wantij is een gezellige plaats waar kinderen van 2 - 4 jaar elkaar op de maandag- en woensdagochtend ontmoeten. Zij leren hier gemakkelijker sociale vaardigheden zoals speelgoed delen, wachten op je beurt en samen spelen. De groep bestaat uit maximaal 14 kinderen. Er zijn 2 vaste leidsters op de groep. Ook is er iedere ochtend een hulpouder. Eén van de ouders draait per toerbeurt een ochtend mee. Dit stimuleert het contact tussen ouders, kind en de leidster. Daarnaast is het van belang voor de veiligheid van uw kind en de andere kinderen.

 

Het verloop van een ochtend is gevarieerd met als vaste onderdelen:

-              Kringactiviteit

-              Creatieve activiteit

-              Spelen in de klas

-              Gezamenlijk eten en drinken (geen snoep)

 

Wet IKK

Dit houdt voornamelijk in dat nu dezelfde  kwaliteitsregels gelden voor de peuterspeelzalen als voor de kinderopvang. Dit alles genaamd onder de naam Harmonisatie.  De harmonisatie van voorschoolse voorzieningen berust op drie pijlers, namelijk het versterken van de pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en één financieringsstructuur voor werkende ouders. Door deze veranderingen kunnen ouders die (beide) werken (of studeren) voortaan een deel van de kosten van de opvang bij het Peuterspelen vergoed krijgen via de Kinderopvangtoeslag, die u bij de belastingdienst aanvraagt zie www.toeslagen.nl. U krijgt eerst een contract van ons voor uw aanmelding en een bankondertekening waarin u ’t Wantij machtigt om uw bijdrage € 136.17 af te laten afschrijven van uw rekening en hierop kunt u vervolgens de toeslag bij de belastingdienst aanvragen. De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks uitgekeerd aan u als ouder.  Van de gemeente ontvangt de peuterspeelzaal alleen nog subsidie voor ouders van de zogenoemde kostwinner gezinnen (waarvan 1 ouder werkt of studeert) en uitkeringsgerechtigde ouders. Deze ouders zullen, zoals nu ook het geval is, ook een ouderbijdrage blijven betalen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is de gemeente bereid om een deel van de kosten voor de peuterspeelzaal te betalen. U dient dan contact op te nemen met de pedagogisch medewerkster of de penningmeester van ’t Wantij

Oudercommissie:

Op 9 januari 2018 is er zowel voor de peuterspeelzaal als voor de kinderopvang een oudercommissie van start gegaan. De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het kindercentrum door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Deze oudercommissie wordt op dit moment vertegenwoordigd door Silvio Sopamena, Hinke Rispens en Monique Mosterman.

OUDERHULP

Peuterspeelzaal  ’t Wantij werkt met ‘hulpouders’. Dit houdt in dat u als ouder per toerbeurt een ochtend meedraait. U helpt dan met de kinderen naar de wc te gaan, ondersteunt bij het knutselen, doet een spelletje met de kinderen, leest een verhaaltje voor en zorgt samen met de leidsters dat de groepsruimte weer netjes is.

 

V.V.E. en KIJK.

Binnen de peuterspeelzaal is Voor- en Vroegschoolse Educatie een vast onderwerp en ingeweven binnen het programma. Er wordt gebruik gemaakt van Peuterplein. Peuterplein is een nieuw compleet pakket voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het pakket zit boordevol leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Peuterplein heeft een mooie doorgaande lijn naar de basisschool.

Wij observeren en  registreren de ontwikkeling van onze peuters met het ontwikkelingsmodel KIJK 0—4 jaar. Hierbij wordt het ontwikkelingsverloop in beeld gebracht. Deze gegevens worden overgedragen aan de basisgroep . Door te werken in deze combinatie worden de brede ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot.

 

GGD:

Onze peuterspeelzaal is wederom goedgekeurd door de GGD en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Verder volgen wij  een handdoekenprotocol, een vrijwilligersbeleid en tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie  i.v.m. de  klachtenregeling. 

 

JANTJE BETON.

Elk jaar wordt er in februari/maart een Jantje Betoncollecte gehouden. Ook ’t Wantij doet hier aan mee.

De helft van de opbrengst is voor ’t Wantij. We kunnen dankzij deze collecte leuke materialen aanschaffen.

 

Eindschoonmaak.

In de laatste week voor de zomervakantie gaan we met zijn allen de peuterspeelzaal een grote schoonmaakbeurt geven. Ouders die tijd en zin hebben zijn dan van harte welkom!

 

OPGEVEN.

Opgeven kan per mail. In overleg wordt gekeken wanneer uw kind geplaatst kan worden. Hiervoor dient u een inschrijfformulier in te vullen. Ook heeft u een VOG-verklaring nodig (verklaring van goed gedrag). Dit in verband met het feit dat u ook hulpouder in de groep bent. Bij de leidster kunt u hiervoor formulieren krijgen die u bij de gemeente kan indienen. Heeft u de VOG binnen dan kunt u zich met uw kenmerk registeren op www.duo.nl voor inschrijving in ’t persoonsregister Kinderopvang.

Verder wordt zoals hierboven reeds beschreven de contributie via de automatische machtiging geïnd.

 

Op maandag en op woensdag zijn wij van 8.30 – 11.15 uur open. U kunt uw kind vanaf 8.15 uur brengen. Met de schoolvakanties en feestdagen zijn wij gesloten.

Leidsters:

Rina Brouwer: 0625405943

Carmen Metz: 0519-542605 / 0613733942

 

Peuterspeelzaal Wantij, Binnenweg 15, 9164 JA Buren Ameland. tel 0519-543127

email: kov@dorpshuiswantij.nl   website: www.peuterspeelzaalwantij  en www.dorpshuiswantij.nl